صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 

کتابهای افست شده

نام کتاب تآلیف ویراست نوبت
چاپ
سال
چاپ
شابک تعداد
صفحات
Fundamental of Physics-volume1 David Halliday
Robert Resnick
Jearl Walker
Tenth اول 1393 978-1-118-23072-5 688
Fundamental of Physics-volume2 David Halliday
Robert Resnick
Jearl Walker
Tenth اول 1393 978-1-112-30728-5 840
Principles of GENERAL CHEMISTRY- VOLUME1 Martin S. Silberberg Second دوم 1393 978-0-735-11085-0 424
Principles of GENERAL CHEMISTRY- VOLUME2 Martin S. Silberberg Second دوم 1393 978-0-073-51108-5 520
Computer Networking :A Ttop-Down Approach James F. Kurose
Keith W. Ross
Sixth اول 1393 978-0-132-85620-1 888
Fundamentals of Thermodynamics Claus Borgnakke
Richard E. Sonntag
Eighth اول 1393 978-1-118-13199-2 914
INTRODUCTION TO ELECTRODYNAMICS David J. Griffiths Fourth اول 1393 978-8-120-47762-3 622
Mechanics of Materials Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston
John DeWolf
David Mazurek
Sixth اول 1393 978-0-073-38028-5 834
Microwave Engineering David M. Pozar Fourth اول 1393 978-0-470-63155-3 752
Fundamentals of Fluid Mechanics Bruce R. Munson
Theodore H. Okiishi
Wade W. Huebsch
Alric P. Rothmayer
Seventh اول 1393 978-1-118-11615-3 792
Engineering Mechanics Statics J. L. meriam, L. G. Kraige Seventh اول 1393 978-0-470-61473-0 546

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN