صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 


نام کتاب:
تشریح جامع مسائل آشنایی با الکترودینامیک

نویسنده :

دیوید جی. گریفیتس

ویراست:
سوم و چهارم

مترجم و مولف:
زهره موسوی

سال نشر:
1394

شابک:
978-964-2750-37-5

نوبت چاپ:
اول

تعداد صفحات:
280

فهرست:
ﻓﺼﻞ اول: آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮداري
ﻓﺼﻞ دوم: اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﺎده ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﻐﻨﺎﻃﻮﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﻣﯿﺪان ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در ﻣﻮاد ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ: اﻟﮑﺘﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ: ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ: اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻓﺼﻞ دﻫﻢ: ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻣﯿﺪان
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ: ﺗﺎﺑﺶ
ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ: اﻟﮑﺘﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﻧﺴﺒﯿﺖ
ﭘﯿﻮﺳﺖ: ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻭﻳﺮﺍﺳﺖ ﺳﻮﻡ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧدبازگشت به لیست کتابها

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN